Gonçal Mayos PUBLICATIONS

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION - Poesofemes – poemes visuals de Gonçal Mayos i Toni Prat , Badalona: Pont del petroli edicions, 2020, 81 pp, ISB...

Sep 11, 2015

COMENTAR TEXTOS


Cal reconèixer sense dogmatisme que no hi ha cap ciència reconeguda unànimement del comentari de text i que se’n sol valorar positivament la creativitat. Però suggereixo la següent estructura del comentari de text, ja que pot ajudar a expressar i incloure de la manera més ordenada possible tot el que s’espera que hi hagi en un comentari de text.

Facilita recordar les coses que se saben, cercar les que encara no es dominen, estructurar-les lògicament i exposar-les d’una manera ordenada. Potser fins i tot pot ajudar a clarificar, estructurar i millorar les pròpies idees sobre la temàtica i el text en qüestió. Són moltes les coses que se li poden "preguntar" a un text per a que desveli els seus secrets! 


Cal distingir les següents parts d'un comentari de text:
 1. Títol que poseu al vostre comentari. Ha de tenir valor conceptual, ha d’introduir i dirigir ja la lectura de la vostra interpretació del fragment. Ha de ser creatiu i suggestiu, mai no ha de ser del tipus: “Comentari de ....”. Aquí és primordial la imaginació, la força expressiva i la capacitat de síntesi.

2. Índex. Pot tenir similar estructura al present post: ha d’estar numerat, ha de ser clarament llegible i ha de ser prou destacat. Si hi ha exposició oral, s’hi ha de fer esment, no com un apartat i burocràticament, sinó com l’avanç orientatiu del que vindrà: “primer tractaré... després...”

3. Estructuració interna del fragment a comentar. S’ha d’indicar breument però de forma molt clara: el començament i el final de cada una de les parts (ex. de “tal... a tal” l’autor comença criticant al seu mestre. De “tal ... a tal” reivindica la posició contrària. De “tal ... a tal” fa la seva pròpia proposta. I finalment de “tal ... a tal” conclou els avantatges que aquesta darrera tindrà pel futur). Aquí es tracta de posar de manifest l’estructuració lògico-argumentativa (inclús sintàctica o semiòtica) del fragment. Es tracta d’atendre sobretot amb quin ordre lògic o retòric s’argumenten les coses i quina funcionalitat tenen dins del text. 


En la resta d’apartats més aviat heu d’atendre al contingut, aquí sobretot a la forma. Opino que val més emfasitzar fins el detall l’estructura (sense exagerar, però), que limitar-se als trets més essencials. Per tant i en el possible, cal evitar les estructuracions tòpiques i banals del tipus: plantejament, nus i desenllaç. Per contra, s’ha d’evitar (si teniu interès en despistar al lector) que l’excés de detalls faci perdre la claredat i coherència de l’estructura essencial.

4. Determinació de qui parla i a qui es dirigeix. En la mesura del possible i amb la màxima precisió (però sense caure mai en l’error flagrant!) cal explicitar qui assumeix la paraula en el text (sovint clarament distingible de l’escriptor “material”, per entendre’ns: Sòcrates o Plató). També cal destacar qui era el públic a qui anava dirigit originalment i, per tant, la circumstància i intencionalitat del text en qüestió. També convé situar-lo dins del corpus de l’autor i –si cal- especificar-ne l’època a què pertany.

5. Tesi interpretativa que feu servir en el vostre comentari (p.e.: L’autor proposa un canvi de perspectiva en teoria del coneixement que permetrà solucionar els problemes..., en concret...). Ha d’anar molt més enllà d’un resum. No és de cap manera ni simplement la determinació del tema tractat en el text, sinó destacar les qüestions o problemes filosòfics que s’hi tracten, alhora que la tesi que s’hi defensa. Si cal, també cal distingir rigorosament la interpretació personal que vosaltres en voleu donar. Cal demostrar maduresa i lucidesa sabent distingir la tesi expressada en el text del que vosaltres considereu més interessant o rellevant en el text. Així demostreu que sabeu distingir la "literalitat" del text de la vostra interpretació o lectura personal.

6. Argumentació justificativa de la vostra tesi interpretativa (5). Evidentment s’ha de fer en funció de la situació i estructuració analitzada en (3) i del que volem concloure en (7). P.e.: L’autor té raó en què..., perquè com sabem... i això ho va demostrar... coincidint amb..., com també va exposar el pensador... quan va dir... etc.).


Recomano que, sense repetir massa (3), es comenci contextualitzant l’obra i el seu contingut. No ho hem posat això com un apartat independent perquè no es tracta d’un tràmit o un mer exercici memorístic, sinó d’exposar allò que va amb el text (el con-text o co-text), que l’explica i fa que s'entengui. Cal tenir en compte que el context rellevant per a cada text pot ser molt divers, encara que siguin de la mateixa època, país o, inclús, del mateix autor! Sempre evitant errors flagrants (aquest és el gran perill de voler “enrotllar-se”), cal exposar concisament i amb la màxima objectivitat la situació i relació del fragment i del seu tema central dins de l’obra a què pertany (p.e. és un fragment del capítol... de la Crítica de la raó pura d’I. Kant, on introdueix la seva famosa tesi de la “revolució copernicana” en teoria del coneixement, que és clau per a...). També cal situar i contextualitzar breument el text i l’autor dins del panorama de la història de la filosofia o, fins i tot, de la humanitat (se suposa que és un text important!, oi?).
S’ha de prescindir de la biografia estereotipada, en tot cas només algun aspecte puntual especialment rellevant, cercant no cansar aquí al lector amb obvietats (això inclús es pot apuntar si hi ha exposició oral). En canvi, cal destacar les pròpies lectures que demostren un coneixement rigorós però també gran obertura de mires. Amb el màxim de precisió (i sent conscient que, si és una prova, el comentari de text serveix per avaluar la vostra capacitat reflexiva i docent), s’ha de clarificar el significat de les més complexes paraules i expressions de l’autor.

7. Conclusió. És optativa però molt aconsellable, ja que demostra maduresa, creativitat, cultura general i que se saben treure les conseqüències globals de l’analitzat. Per això, aquí l’estil ha de ser més lliure i personal que en els apartats anteriors (on cal ser molt objectiu). 

Aquí es tracta d’arrodonir tot el tema o comentari, per això la conclusió (7) ha d’estar en íntima relació amb el títol (1) i amb la tesi proposada en (5). No obstant això, mai no s’han de repetir tal qual, sinó que cal una nova redacció fent servir expressions pròpies i cercant les conseqüències més globals del tema. 


Entre les conclusions interessants no us oblideu d’avaluar la vigència o rellevància en l’actualitat de la qüestió tractada en el text i –cal distingir-ho- de la tesi que el seu autor hi defensa. Evidentment, per a dur a terme l’anterior, cal recordar la contextualització feta del fragment en el conjunt de l’obra de l’autor i de la història de la filosofia. P.e.: El text analitzat és molt important perquè en ell l’autor... També representarà la culminació d’una tradició-escola que.... Fins i tot en l’actualitat pensadors com...

No oblideu que, especialment si sou en un examen o en unes oposicions, quan doneu la vostra pròpia opinió personal, aquesta ha de ser moderada i molt respectuosa (en especial amb un clàssic), també ha de quedar perfectament argumentada referint-se als apartats anteriors. I tingueu en compte els procediments que recomano per a encarar l'anàlisi i estudi dels textos.


Vegeu el post: COM PROCEDIR? DAVANT D'UN TEXT


Finalment, poso textos d'exemple que algunes vegades he comentat a classe de la UB:

1. El primer text és l'anomenat "El més antic programa de l'idealisme alemany" (1796/97) (Trad. J. Llovet (Ed. Laia)) 


[§1]. “... una ètica. Donat que tota la metafísica venidora caurà en el camp de la moral -qüestió de la qual Kant només ha donat un exemple amb els seus dos postulats  pràctics, sense haver-la exhaurida-, per això aquesta ètica no serà altra cosa que un sistema complet de totes les idees o, el que és el mateix, la representació de mi mateix com un ésser absolutament lliure. Amb l'ésser lliure, conscient de mi mateix, sorgeix igualment tot un món -del no-res-: l'única veritable i pensable creació a partir del no-res. Aquí davallaré fins al camp de la física; la qüestió és aquesta: com ha d'estar constituït un món per a un ésser moral? Voldria donar nova volada a la nostra física que avança prou lentament i feixugament arran dels experiments.

[§2]. Doncs, si la filosofia forneix les idees i l'experiència les dades, podem per fi atènyer la física en general que espero de les èpoques futures. No sembla que la física actual  pugui satisfer un esperit creador com ho és el nostre, o com hauria de ser-ho.

[§3]. Des de la natura advinc a l'obra humana. La idea de la humanitat en primer lloc; vull mostrar que, essent l'estat quelcom de mecànic, no pot donar-se cap idea de l'estat, com tampoc no es dóna una idea de la màquina. En conseqüència també hem d'anar més enllà de l'estat. Car tot estat està obligat a tractar els homes lliures com un engranatge mecànic; i no hauria de fer-ho; per tant, l'estat ha de finir. Veieu aquí per vosaltres mateixos que totes les idees sobre la pau eterna, etc. només són idees subordinades a una idea més elevada. També vull formular aquí els principis per a una història de la humanitat, i despullar, fins deixar nua, tota la miserable obra humana de l'estat, la constitució, el govern, la legislació. Vénen  per fi les idees d'un món moral, de la divinitat, la immortalitat -subversió de totes les falses creences, persecució, mitjançant la raó, de la clerecia, que d'un temps ençà juga a semblar raonable-, llibertat absoluta per a tots els esperits que suporten el mon intel·lectual i no els cal cercar fora d'ells ni Déu ni immortalitat.

[§4]. En darrer lloc la idea que les aplega totes, la idea de la bellesa, entès el nom en el seu més elevat sentit platònic. Car estic convençut que l'acte suprem de la raó, aquell que abraça totes les idees, és un acte estètic, i que veritat i bondat només en la bellesa s'agermanen. El filòsof, doncs, ha de posseir tanta força estètica com el poeta. Els homes sense sentit estètic són els nostres filòsofs de la lletra. La filosofia de l'esperit és una filosofia estètica. Hom no pot ésser enginyós en res, ni tan sols sobre la història es pot raonar enginyosament sense sentit estètic. Aquí s'ha de fer palès allò que pròpiament manca als homes que no comprenen cap idea, i que són prou sincers per confessar que tot els sembla fosc quan es tracta de quelcom que va més enllà de les taules i els registres.

[§5]. La poesia assoleix d'aquesta manera una més alta dignitat, de nou esdevé a la fi allò que fou a l'inici, mestra de la humanitat; car s'ha acabat la filosofia, s'ha acabat la història, l'art de la paraula sobreviurà sol a totes les altres ciències i arts.

[§6]. Al mateix temps, sentim tot sovint que les grans masses han de tenir una religió sensible. No solament les grans masses, també els filòsofs en tenen necessitat. Monoteisme de la raó i del cor, politeisme de la imaginació i de l'art, heus ací el que ens manca!

[§7]. En primer lloc parlaré aquí d'una idea que, pel que jo sé, encara no se li ha acudit a ningú; ens cal una nova mitologia, però aquesta mitologia ha d'estar al servei de les idees, ha d'esdevenir una mitologia de la raó.

[§8]. Mentre no les convertim en estètiques, és a dir, mitològiques, les idees no tindran per al poble cap interès, i a l'inrevés, mentre la mitologia no sigui racional, el filòsof haurà d'avergonyir-se de les seves idees. Així doncs, els homes il·lustrats i els que no ho són han de donar-se finalment les mans, la mitologia ha d’esdevenir filosòfica per tal que el poble es torni raonable, i la filosofia ha d’esdevenir mitològica per tal que els filòsofs es tornin sensibles. Llavors regnarà entre nosaltres la unitat eterna. Ja cap altra mirada de menyspreu, mai la cega tremolor del poble davant els seus savis i clergues. Només llavors ens espera un mateix desenvolupament de totes les forces, tant les particulars com les de tots els individus. Cap força ja no serà reprimida, llavors reganaran la llibertat i la igualtat universal dels esperits! – Un esperit superior, enviat des del cel, ha de fundar aquesta nova religió entre nosaltres que serà la darrera i la més gran obra de la humanitat.”
 
2. El segon text és de José ORTEGA Y GASSET. Historia como sistema, Madrid, Revista de Occidente, 1958, pp. 3-4.

"Si comparamos el estado de creencias en que el hombre europeo se halla hoy con el reinante hace no más treinta años, nos encontramos con que ha variado profundamente, por haberse alterado la convicción fundamental.


La generación que florecía hacia 1900 ha sido la última de un amplísimo ciclo, iniciado a fines del siglo XVI y que se caracterizó porque sus hombres vivieron de la fe en la razón. ¿En qué consiste esta fe?


Si abrimos el Discurso del Método, que ha sido el programa clásico del tiempo nuevo, vemos que culmina en las siguientes frases: «Las largas cadenas dc razones, todas sencillas y fáciles, de que acostumbran los geómetras a servirse para llegar a sus más difíciles demostraciones, me habían dado ocasión para imaginarme que todas las cosas, que puedan caer bajo el conocimiento de los hombres se siguen las unas a las otras en esta misma materia y que sólo con Cuidar de no recibir como, verdadera ninguna que no lo sea y de guardar siempre el orden en, que es preciso deducirlas unas de las otras, no puede haber ninguna tan remota que no quepa, a la postre, llegar a ella, ni tan oculta que no se la pueda descubrir,» (Oeuvres, cd, Adam et Tannery, tomo VI, pág. 19.)


Estas palabras son el canto de gallo del racionalismo, la emoción de alborada que inició toda una edad, eso que llamamos la Edad Moderna, Esa Edad Moderna de la cual muchos piensan que hoy asistimos nada menos que a su agonía, a su canto del cisne.


Y es innegable, por lo menos, que entre el estado de espíritu cartesiano y el nuestro existe no floja diferencia, ¡Qué alegría, qué tono de enérgico desafío al Universo, qué petulancia mañanera hay en esas magníficas palabras de Descartes! Ya lo han oído ustedes: aparte los misterios divinos, que por cortesía deja a un, lado, para este hombre no hay ningún problema que no sea soluble. Este hombre nos asegura que en el Universo no hay arcanos, no hay secretos irremediables ante los cuales la humanidad tenga que detenerse aterrorizada e inerme.


El mundo que rodea por todas partes al hombre, y en existir dentro del cual consiste su vida, va a hacerse transparente a la mente humana hasta sus últimos entresijos. El hombre va, por fin, a saber la verdad sobre todo. Basta con que no se azore ante la complejidad de los problemas, con que no se deje obnubilar la mente por las pasiones: si usa con serenidad y dueño de sí el aparato de su intelecto, sobre todo si lo usa con buen orden, hallará que su facultad de pensar es ratio, razón, y que en la razón posee el hombre el poder como mágico de poner claridad en todo, de convertir en cristal lo más opaco, penetrándolo con el análisis y haciéndolo así patente, El mundo de la realidad y el mundo del pensamiento son –según esto– dos Cosmos que se corresponden, cada uno de ellos compacto y continuo, en que nada queda abrupto, aislado e inasequible, sino que de cualquiera de sus puntos podemos, sin intermisión y sin brinco, pasar a todos los demás y contemplar su conjunto. Puede, pues, el hombre con su razón hundirse tranquilamente en los fondos abisales del Universo, seguro de extraer al problema más remoto y al más hermético enigma la esencia de su verdad, como-el buzo de Coromandel se sumerge en las profundidades del océano para reaparecer e poco trayendo entre los dientes la perla inestimable.

En los últimos años del siglo XVI y en estos primeros del XVII en que Descartes medita, cree, pues, el hombre de Occidente que el mundo posee una estructura racional, es decir, que la realidad tiene una organización coincidente con la del intelecto humano, se entiende, con aquella forma del humano intelecto que es le más pura: con la razón matemática. Es ésta, por tanto, una clave maravillosa que proporciona al hombre un poder, ilimitado en principio, sobre las cosas en torno, Fue esta averiguación una bonísima fortuna, Porque imaginen ustedes que los europeos no hubiesen en aquella sazón conquistado esa creencia, En el siglo XVI, las gentes de Europa habían perdido la fe en Dios, en la revelación, bien porque la hubiesen en absoluto perdido, bien porque hubiese dejado en ellos de ser fe viva. Los teólogos hacen una distinción muy perspicaz y que pudiera aclararnos no pocas cosas del presente, una distinción entre la fe viva y, la fe inerte. Generalizando el asunto, yo formularía así, esta distinción: creemos en algo con fe viva cuando esa creencia nos basta para vivir, y creemos en algo con fe, muerta, con fe inerte, cuando, sin haberla abandonado, estando en ella todavía, no actúa eficazmente en nuestra, vida. La arrastramos inválida a nuestra espalda, forma aún parte de nosotros, pero yaciendo inactiva en el desván de nuestra alma. No apoyamos nuestra existencia en aquel algo creído, no brotan ya espontáneamente de esta fe las incitaciones y orientaciones para vivir. La prueba de ello es que se nos olvida a toda hora que aún creemos en eso, mientras que la fe viva es presencia permanente y activísima de la entidad en que creemos. (De aquí el fenómeno perfectamente natural que el místico llama «la presencia de Dios». También el amor vivo se distingue del amor inerte y arrastrado, en que lo amado nos es, sin síncope ni eclipse, presente. No tenemos que ir a buscarlo con la atención, sino, al revés, nos cuesta trabajo quitárnoslo de delante de los ojos íntimos. Lo cual no quiere decir que estemos siempre, ni siquiera con frecuencia, pensando en ello, sino que constantemente «contamos con ello».) Muy pronto vamos a encontrar un ejemplo de esta diferencia en la situación actual del europeo.


Durante la Edad Media había éste vivido de la revelación. Sin ella y atenido a sus nudas fuerzas, se hubiera sentido incapaz de habérselas con el contorno misterioso que le era el mundo, con los tártagos y pesadumbres de la existencia. Pero creía con fe viva que un ente todopoderoso, omniscio, le descubría de modo gratuito todo lo esencial para su vida. Podemos perseguir las vicisitudes de esta fe y asistir, casi generación tras generación, su progresiva decadencia. Es una historia melancólica. La fe viva se va desnutriendo, palideciendo, paralizándose, hasta que, por los motivos que fuere –no puedo ahora entrar en el asunto– hacia mediados del siglo XV, esa fe viva se convierte claramente en fe cansada, ineficaz, cuando no queda por completo desarraigada del alma individual. El hombre de entonces comienza a sentir que no le basta la revelación para aclararle sus relaciones con el mundo; una vez más, el hombre se siente perdido en la selva bronca del Universo, frente a la cual carece de orientación y mediador. El XV y el XVI son, por eso, dos siglos de enorme desazón, de atroz inquietud; como hoy diríamos, de crisis. De ellas salva al hombre occidental una nueva fe, una nueva creencia: la fe en la razón, en las nuove scienze. El hombre recaído renace. El Renacimiento es la inquietud parturienta de una nueva confianza fundada en la razón físicomatemática, nueva mediadora entre el hombre y el mundo."

3. ¿QUE ES LA ILUSTRACION? I. KANT 1784  (trad. E. Ímaz)

"La ilustración es la liberación del hombre de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. ¡Sapere aude! ¡Ten el valor de servirte de tu propia razón! : he aquí el lema de la ilustración.

La pereza y la cobardía son causa de que una tan gran parte de los hombres continúe a gusto en su estado de pupilo, a pesar de que hace tiempo la Naturaleza los liberó de ajena tutela (naturaliter majorennes); también lo son que se haga tan fácil para otros erigirse en tutores. ¡Es tan cómodo no estar emancipado! Tengo a mi disposición un libro que me presta su inteligencia, un cura de almas que me ofrece su conciencia, un médico que me prescribe las dietas, etc., etc., así que no necesito molestarme. Si puedo pagar no me hace falta pensar: ya habrá otros que tomen a su cargo, en mi nombre, tan fastidiosa tarea. Los tutores, que tan bondadosamente se han arrogado este oficio, cuidan muy bien que la gran mayoría de los hombres (y no digamos que todo el sexo bello) considere el paso de la emancipación, además de muy difícil, en extremo peligroso. Después de entontecer sus animales domésticos y procurar cuidadosamente que no se salgan del camino trillado donde los metieron, les muestran los peligros que les amenazarían caso de aventurarse a salir de él. Pero estos peligros no son tan graves pues, con unas cuantas caídas aprenderían a caminar solitos; ahora que, lecciones de esa naturaleza, espantan y le curan a cualquiera las ganas de nuevos ensayos.

Es, pues, difícil para cada hombre en particular lograr salir de esa incapacidad, convertida casi en segunda naturaleza. Le ha cobrado afición y se siente realmente incapaz de servirse de su propia razón, porque nunca se le permitió intentar la aventura. Principios y fórmulas, instrumentos mecánicos de un uso o más bien abuso, racional de sus dotes naturales, hacen veces de ligaduras que le sujetan a ese estado. Quien se desprendiera de ellas apenas si se atrevería a dar un salto inseguro para salvar una pequeña zanja, pues no está acostumbrado a los movimientos desembarazados. Por esta razón, pocos son los que, con propio esfuerzo de su espíritu, han logrado superar esa incapacidad y proseguir, sin embargo, con paso firme.

Pero ya es más fácil que el público se ilustre por sí mismo y hasta, si se le deja en libertad, casi inevitable. Porque siempre se encontrarán algunos que piensen por propia cuenta, hasta entre los establecidos tutores del gran montón, quienes, después de haber arrojado de sí el yugo de la tutela, difundirán el espíritu de una estimación racional del propio valer de cada hombre y de su vocación a pensar por sí mismo. Pero aquí ocurre algo particular: el público, que aquellos personajes uncieron con este yugo, les unce a ellos mismos cuando son incitados al efecto por algunos de los tutores incapaces por completo de toda ilustración; que así resulta de perjudicial inculcar prejuicios, porque acaban vengándose en aquellos que fueron sus sembradores o sus cultivadores. Por esta sola razón el público sólo poco a poco llega a ilustrarse. Mediante una revolución acaso se logre derrocar el despotismo personal y acabar con la opresión económica o política, pero nunca se consigue la verdadera reforma de la manera de pensar; sino que, nuevos prejuicios, en lugar de los antiguos, servirán de riendas para conducir al gran tropel.

Para esta ilustración no se requiere más que una cosa, libertad; y la más inocente entre todas las que llevan ese nombre, a saber: libertad de hacer uso público de su razón íntegramente Mas oigo exclamar por todas partes: ¡Nada de razones! El oficial dice: ¡no razones, y haz la instrucción! El funcionario de Hacienda: ¡nada de razonamientos!, ¡a pagar! El reverendo: ¡no razones y cree! (sólo un señor en el mundo dice: razonad todo lo que queráis y sobre lo que queráis pero ¡obedeced!) Aquí nos encontramos por doquier con una limitación de la libertad. Pero ¿qué limitación es obstáculo a la ilustración? ¿Y cuál, por el contrario, estímulo? Contesto: el uso público de su razón le debe estar permitido a todo el mundo y esto es lo único que puede traer ilustración a los hombres; su uso privado se podrá limitar a menudo estrictamente, sin que por ello se retrase en gran medida la marcha de la ilustración. Entiendo por uso público aquel que, en calidad de maestro, se puede hacer de la propia razón ante el gran público del mundo de lectores. Por uso privado entiendo el que ese mismo personaje puede hacer en su calidad de funcionario. Ahora bien; existen muchas empresas de interés público en las que es necesario cierto automatismo, por cuya virtud algunos miembros de la comunidad tienen que comportarse pasivamente para, mediante una unanimidad artificial, poder ser dirigidos por el Gobierno hacia los fines públicos o, por lo menos, impedidos en su perturbación. En este caso no cabe razonar, sino que hay que obedecer. Pero en la medida en que esta parte de la máquina se considera como miembro de un ser común total y hasta de la sociedad cosmopolita de los hombres, por lo tanto, en calidad de maestro que se dirige a un público por escrito haciendo uso de su razón, puede razonar sin que por ello padezcan los negocios en los que le corresponde, en parte, la consideración de miembro pasivo. Por eso, sería muy perturbador que un oficial que recibe una orden de sus superiores se pusiera a argumentar en el cuartel sobre la pertinencia o utilidad de la orden: tiene que obedecer. Pero no se le puede prohibir con justicia que, en calidad de entendido, haga observaciones sobre las fallas que descubre en el servicio militar y las exponga al juicio de sus lectores. El ciudadano no se puede negar a contribuir con los impuestos que le corresponden; y hasta una crítica indiscreta de esos impuestos, cuando tiene que pagarlos, puede ser castigada por escandalosa (pues podría provocar la resistencia general). Pero ese mismo sujeto actúa sin perjuicio de su deber de ciudadano si, en calidad de experto, expresa públicamente su pensamiento sobre la inadecuado o injusticia de las gabelas. Del mismo modo, el clérigo esta obligado a enseñar la doctrina y a predicar con arreglo al credo de la Iglesia a que sirve, pues fue aceptado con esa condición. Pero como doctor tiene la plena libertad y hasta el deber de comunicar al público sus ideas bien probadas e intencionadas acerca de las deficiencias que encuentra en aquel credo, así como el de dar a conocer sus propuestas de reforma de la religión y de la Iglesia. Nada hay en esto que pueda pesar sobre su conciencia. Porque lo que enseña en función de su cargo, en calidad de ministro de la Iglesia, lo presenta como algo a cuyo respecto no goza de libertad para exponer lo que bien le parezca, pues ha sido colocado para enseñar según las prescripciones y en el nombre de otro. Dirá: nuestra Iglesia enseña esto o lo otro; estos son los argumentos de que se sirve. Deduce, en la ocasión, todas las ventajas prácticas para su feligresía de principios que, si bien él no suscribiría con entera convicción, puede obligarse a predicar porque no es imposible del todo que contengan oculta la verdad o que, en el peor de los casos, nada impliquen que contradiga a la religión interior. Pues de creer que no es éste el caso, entonces sí que no podría ejercer el cargo con arreglo a su conciencia; tendrá que renunciar. Por lo tanto, el uso que de su razón hace un clérigo ante su feligresía, constituye un uso privado; porque se trata siempre de un ejercicio doméstico, aunque la audiencia sea muy grande; y, en este respecto, no es, como sacerdote, libre, ni debe serlo, puesto que ministra un mandato ajeno. Pero en calidad de doctor que se dirige por medio de sus escritos al público propiamente dicho, es decir, al mundo, como clérigo, por consiguiente, que hace un uso público de su razón, disfruta de una libertad ilimitada para servirse de su propia razón y hablar en nombre propio. Porque pensar que los tutores espirituales del pueblo tengan que ser, a su vez, pupilos, representa un absurdo que aboca en una eterización de todos los absurdos.

Pero ¿no es posible que una sociedad de clérigos, algo así como una asociación eclesiástica o una muy reverenda classis (como se suele denominar entre los holandeses) pueda comprometerse por juramento a guardar un determinado credo para, de ese modo, asegurar una suprema tutela sobre cada uno de sus miembros y, a través de ellos, sobre el pueblo, y para eternizarla, si se quiere? Respondo: es completamente imposible. Un convenio semejante, que significaría descartar para siempre toda ilustración ulterior del género humano, es nulo e inexistente; y ya puede ser confirmado por la potestad soberana, por el Congreso, o por las más solemnes capitulaciones de paz. Una generación no puede obligarse y juramentarse a colocar a la siguiente en una situación tal que le sea imposible ampliar sus conocimientos (presuntamente circunstanciales), depurarlos del error y, en general, avanzar en el estado de su ilustración. Constituiría esto un crimen contra la naturaleza humana, cuyo destino primordial radica precisamente en este progreso. Por esta razón, la posteridad tiene derecho a repudiar esa clase de acuerdos como celebrados de manera abusiva y criminal. La piedra de toque de todo lo que puede decidirse como ley para un pueblo, se halla en esta interrogación ¿es que un pueblo hubiera podido imponerse a si mismo esta ley? Podría ser posible, en espera de algo mejor, por un corto tiempo circunscrito, con el objeto de procurar un cierto orden; pero dejando libertad a los ciudadanos, y especialmente a los clérigos, de exponer públicamente, esto es, por escrito, sus observaciones sobre las deficiencias que encuentran en dicha ordenación, manteniéndose mientras tanto el orden establecido hasta que la comprensión de tales asuntos se hay a difundido tanto y de tal manera que sea posible, mediante un acuerdo logrado por votos (aunque no por unanimidad), elevar hasta el trono una propuesta para proteger a aquellas comunidades que hubieran coincidido en la necesidad, a tenor de su opinión más ilustrada, de una reforma religiosa, sin impedir, claro está, a los que así lo quisieren, seguir con lo antiguo. Pero es completamente ilícito ponerse de acuerdo ni tan siquiera por el plazo de una generación, sobre una constitución religiosa inconmovible, que nadie podría poner en tela de juicio públicamente, ya que con ello se destruiría todo un período en la marcha de la humanidad hacia su mejoramiento, período que, de ese modo, resultaría no sólo estéril sino nefasto para la posteridad. Puede un hombre, por lo que incumbe a su propia persona, pero sólo por un cierto tiempo, eludir la ilustración en aquellas materias a cuyo conocimiento está obligado; pero la simple y pura renuncia, aunque sea por su propia persona, y no digamos por la posteridad, significa tanto como violar y pisotear los sagrados derechos del hombre. Y lo que ni un pueblo puede acordar por y para sí mismo, menos podrá hacerlo un monarca en nombre de aquél, porque toda su autoridad legisladora descansa precisamente en que asume la voluntad entera del pueblo en la suya propia. Si no pretende otra cosa, sino que todo mejoramiento real o presunto sea compatible con el orden ciudadano, no podrá menos de permitir a sus súbditos que dispongan por sí mismos en aquello que crean necesario para la salvación de sus almas; porque no es ésta cuestión que le importe, y sí la de evitar que unos a otros se impidan con violencia buscar aquella salvación por el libre uso de todas sus potencias. Y hará agravio a la majestad de su persona si en ello se mezcla hasta el punto de someter a su inspección gubernamental aquellos escritos en los que sus súbditos tratan de decantar sus creencias, ya sea porque estime su propia opinión como la mejor, en cuyo caso se expone al reproche: Caesar non est supra grammaticos, ya porque rebaje a tal grado su poder soberano que ampare dentro de su Estado el despotismo espiritual de algunos tiranos contra el resto de sus súbditos.

4. Final del Pròleg a la “Filosofia del dret” de Hegel (en dono dues traduccions per a que es vegi que fàcilment poden variar molt):
 
"És insensat creure que alguna filosofia es pot anticipar al món present. Quan diu una paraula sobre la teoria que explica com ha de ser el món, la filosofia sempre arriba massa tard: com pensar sobre el món, sorgeix en el temps, després que la realitat ha complert el seu procés de formació i es troba realitzada. Quan la filosofia pinta al clarobscur un aspecte de la vida, ja envellit i en la penombra, no pot ser rejovenit, sinó tan sols reconegut: l'òliba de Minerva inicia el seu vol en caure el crepuscle ".


«Para agregar algo más a la pretensión de enseñar cómo debe ser el mundo, señalemos que, de todos modos, la filosofía llega siempre demasiado tarde. En cuanto pensamiento del mundo, aparece en el tiempo sólo después de que la realidad ha consumado su proceso de formación y se halla ya lista y terminada. Lo que enseña el concepto lo muestra con la misma necesidad la historia: sólo en la madurez de la realidad aparece lo ideal frente a lo real y erige a este mismo aprehendido en su sustancia, en la figura de un reino intelectual. Cuando la filosofía pinta con sus tonos grises, ya ha envejecido una figura de la vida que sus penumbras no pueden rejuvenecer, sino sólo conocer; el búho de Minerva sólo alza su vuelo en el ocaso.»

No comments: