Gonçal Mayos PUBLICATIONS

Gonçal Mayos PUBLICATIONS

BOOK PUBLICATION - La jaula del tiempo: aspectos sociopolíticos y jurídicos de la aceleración contemporánea de Borja Muntadas Figuer...

Apr 29, 2014

POSTMODERNITY AND THEOLOGY

Does postmodernism modernity fully closing? How much postmodern critique of modernity relocates us back in the pre-modern? If, as Max Weber said the modernization and secularization involves the disenchantment of society does that mean that postmodern society will again be a sacralized society under the hegemony of religion? Does the postmodern critique causes the return of sacral worldview and life?

Does Baudrillard thought -probably the most radical of the post-modern thinkers- offer new possibilities for religion? Does he reopen expectations closed by the modern world and inaugurate some new ones? Is he relevant to current theology?

Apr 15, 2014

DETERMINISME TECNOLÒGIC?

¿Què mou la història i l’evolució de la humanitat? Ens agradaria que els humans transforméssim el món i a nosaltres mateixos per la nostra pròpia acció conscient. Però aquesta és una esperança que cada vegada es va mostrant més vana. 

Més aviat ens trobem “moguts” i en noves situacions que no hem escollit com a espècie ni cap de nosaltres no ha previst. Com destacava Heidegger ens trobem existint “llençats” en un món estrany i –com afegia- Sartre hi som condemnats a ser “lliures” sense poder saber del tot què és la llibertat. L’home és una passió inútil –diu Sartre- i manquem inclús de qualsevol esperança que la nostra acció presumptuosa acabi obtenir cap dels fruits que pretén. 

Apr 9, 2014

¿POSTMODERNIDAD RESACRALIZADORA?

¿La postmodernidad clausura totalmente la modernidad? ¿Por tanto la crítica postmoderna a la modernidad nos resitua de nuevo en la premodernidad? Si como decía Max Weber la modernización comporta la secularización y desencantamiento de la sociedad ¿quiere ello decir que la sociedad postmoderna será de nuevo una sociedad sacralizada y bajo la hegemonía de la religión? ¿De resultas de la crítica postmoderna vuelve la visión sacral del mundo y de la vida? 

¿El pensamiento de Jean Baudrillard –seguramente el más radical de los postmodernos- ofrece nuevas posibilidades a la religión? ¿Reabre expectativas que el mundo moderno quiso cerrar definitivamente e inaugura algunas otras de nuevas? ¿Es relevante para la teología actual?